Avís Legal


Data: 19 de gener de 2022

TERMES I CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB http://www.laganaderiafamiliarsostenible.es /com

1.- TITULARITAT DE LA PÀGINA WEB

De conformitat amb la legislació vigent aplicable (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, Reglament UE 2016/679, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com qualsevol altra normativa aplicable en qualsevol moment), informem als usuaris de la present pàgina web: www.laganaderiafamiliarsostenible.es/com (en endavant, la Pàgina) que KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L., és la titular de la Pàgina.

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L., està domiciliada a Sant Sebastià, Passeig Mikeletegui nº 55, 20009, disposa del C.I.F. B31684020 i inscripció en el Registre Mercantil de Guipúscoa al Tom 1820, foli 43, full número Full SS-17285.

Adreça de correu electrònic de contacte: gfranco@lletnostra.cat.

Telèfon de contacte: (+ 34) 943.117.000

Els termes i condicions que aquí es descriuen tenen per objecte regular l’accés i ús de la present Pàgina, així com la regulació i informació als usuaris dels serveis oferts a través de la mateixa.

2.- USUARIS

L’accés i ús d’aquesta Pàgina atribueix la condició d’usuari.

Els usuaris, pel simple fet d’accedir a la present Pàgina, accepten de forma expressa i plena l’esmentat Avís Legal i Política de Privacitat. Si aquests termes i condicions fossin substituïts, de forma total o parcial, per altres, el nous termes i condicions s’entendran acceptats de forma idèntica a l’exposada.

Els usuaris utilitzen els continguts de la Pàgina sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Per a qualsevol dubte sobre aquests Termes i Condicions, l’usuari pot enviar un e-mail a: gfranco@lletnostra.cat.

3.- UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA

La Pàgina proporciona als usuaris l’accés a multitud d’informacions, apartats, (en endavant, “els Continguts”) a Internet, pertanyents a KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L., i/o als seus socis i associats del Consorci “PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ SOSTENIBLE DE LA RAMADERIA FAMILIAR I COOPERATIVA” (en endavant, els Socis).

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la Pàgina. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats continguts. En el dit registre, l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

Si bé KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L., i els seus Socis actuen de bona fe, no es fan responsables de les reclamacions que es puguin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels dits Continguts.

L’usuari es compromet a realitzar un ús adequat dels Continguts que s’ofereixen a través de la Pàgina i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a: (i) difondre continguts, comentaris o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, que atemptin contra la joventut o la infància o contra els drets humans (ii) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe, la moral, els bons costums i/o a l’ordre o a la seguretat pública; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. o dels seus Socis, entitats col·laboradores, proveïdors o de terceres persones, o manipular els dits sistemes o introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats anteriorment; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar o manipular els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges o violar la privacitat i intimitat o qualsevol altre dret fonamental dels mateixos, o realitzar qualsevol acció que impedeixi o dificulti l’accés a la Pàgina pels usuaris; (v) introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant qualsevol mitjà o suport, qualsevol comentari i/o contingut que infringeixi qualsevol dret de KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. o dels seus Socis, entitats col·laboradores, o de qualsevol tercer i en particular els drets de propietat intel·lectual o industrial; (vi) utilitzar els Continguts oferts a través de la dita Pàgina de forma contrària als presents Termes i Condicions d’ús i Política de Privacitat i a les condicions particulars que regulin l’ús d’un determinat servei i/o contingut; (vii) utilitzar els Continguts per a promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització prèvia, expressa i per escrit de KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L o dels seus Socis.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els Continguts són propietat de KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. i/o dels seus Socis i/o, en el seu cas, de les seves empreses vinculades, o de terceres entitats o individus i es troben protegits per les lleis vigents en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

Els usuaris es comprometen a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

Així mateix, els usuaris no podran utilitzar, difondre, distribuir, publicar, exportar, explotar, reproduir ni copiar tot o part del Contingut o del disseny de la present Pàgina sense el previ consentiment exprés i per escrit de KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. i/o dels seus Socis.

Els comentaris, consultes, suggeriments, etc. facilitats pels usuaris a través dels Continguts suposen la cessió, amb caràcter exclusiu i transferible, sense limitació territorial ni temporal i amb caràcter gratuït a KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. i/o als seus Socis, de tots els drets d’ús, distribució, explotació, exportació, publicació, difusió, reproducció d’aquells suggeriments o comentaris en la Pàgina, o en qualsevol altre mitjà o suport que consideri oportú, podent dur a terme la seva alteració, transformació, modificació que es derivin dels mateixos, no donant lloc a cap dret de compensació, indemnització o reemborsament o pagament de tarifes o altres drets econòmics de cap naturalesa a favor dels usuaris.

5.- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA S.L., com a responsable i titular de la Pàgina, informa als seus usuaris que compleix en tot moment amb les disposicions de les normatives i legislacions vigents aplicables en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en particular amb el Reglament UE 2016/679, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com qualsevol altra legislació vigent aplicable en qualsevol moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals dels usuaris.

En proporcionar les seves dades en qualsevol formulari, Contingut de la Pàgina, els usuaris accepten la Política de Protecció de Dades o Política de Privacitat.

Comunicacions comercials

De conformitat amb la legislació aplicable, i més precisament amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. sol·licitarà a l’usuari el seu consentiment per a tractar el seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

6.- RESPONSABILITATS

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L., i els seus Socis no es fan responsables, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu, per errors o omissions en els Continguts, manca de disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa d’aquesta Pàgina i dels Continguts, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús d’aquesta Pàgina. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats Continguts. En el dit registre, l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris o continguts publicats per l’usuari en la Pàgina que, a judici seu, no resultin adequats per a la seva publicació, o d’exigir a l’usuari la seva retirada immediata, així com denegar o retirar l’accés a aquesta Pàgina i/o als Continguts oferts, a instància pròpia de KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. o dels seus Socis, o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents Termes i Condicions.

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L., i els seus Socis es reserven el dret de sol·licitar la retirada immediata de qualsevol enllaç, comentari o contingut en relació amb la present Pàgina que hagi estat utilitzat, difós, distribuït, publicat, exportat, explotat, reproduït o copiat infringint el que s’estipula en els presents Termes i Condicions.

Així mateix, KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Pàgina i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o dels seus Socis, a aquells usuaris que incompleixin els presents Termes i Condicions.

L’usuari de la Pàgina respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. i/o als seus Socis i/o a qualsevol altre usuari o tercer per l’incompliment dels presents Termes i Condicions.

7.- ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIONS

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. podrà, en qualsevol moment i sense previ avís, modificar els presents Termes i Condicions, així com la Política de Privacitat per a adaptar-los a les novetats legislatives, o per decisions corporatives estratègiques. Així mateix, es recomana a l’usuari accedir als mateixos cada vegada que vulgui fer ús dels Continguts de la Pàgina.

8.- ENLLAÇOS

En cap cas, KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. assumirà cap tipus de responsabilitat pels continguts d’algun enllaç o hipervincles pertanyents a un lloc web aliè a KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L., ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa de qualsevol material o informació continguda en cap dels dits hipervincles o d’altres llocs d’Internet.

9.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

La relació entre KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sant Sebastià (Guipúscoa).

10.- POLÍTICA DE PRIVACITAT

Veure LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LA RAMADERIA FAMILIAR SOSTENIBLE

11.- POLÍTICA DE COOKIES

Veure LA POLÍTICA DE COOKIES DE LA RAMADERIA FAMILIAR SOSTENIBLE