Política de privacitat


Data: 19 de gener de 2022

RESPONSABLE: KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L.

El titular de la pàgina web: www.laganaderiafamiliarsostenible.es /com (en endavant, la Pàgina) i responsable del tractament és la societat KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L., domiciliada a Sant Sebastià, Passeig Mikeletegui nº 55, 20009, amb C.I.F. B31684020 i inscrita en el Registre Mercantil de Guipúscoa, al Tom 1820, foli 43, full número Full SS-17285. Dades de Contacte: E-mail: protecciondedatos@kaiku.es  / Tel: + (34) 943.117.000

QUINA CATEGORIA DE DADES TRACTEM?

Dades identificatives dels usuaris: nom, cognoms, e-mail, etc.

INFORMACIÓ RECOLLIDA:

En fer servir el formulari de “Contacta’ns”: els usuaris poden facilitar informació personal que inclou, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, el seu nom, cognoms, e-mail, telèfon.

Amb quina finalitat i durant quant de temps tractarem les teves dades personals?

ÚS DE LA SEVA INFORMACIÓ, FINALITAT, CONSERVACIÓ

Ús, finalitat. De conformitat amb la legislació vigent aplicable en matèria
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, KAIKU CORPORACIÓN
ALIMENTARIA, S.L, amb CIF B31684020, domicili social al Passeig Mikeletegui 55, 20009 Sant Sebastià (Guipúscoa), telèfon 943117000, e-mail de contacte en matèria de protecció de dades: protecciondedatos@kaiku.es, com a responsable del tractament, informa als
usuaris que voluntàriament utilitzen els continguts i serveis de la Pàgina,
del tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal.

La utilització de qualsevol contingut o servei de la present Pàgina suposa l’acceptació expressa i plena de la present Política de Privacitat i del
tractament de les seves dades.

La finalitat del tractament de les dades dels usuaris consisteix en atendre les seves consultes quan l’usuari emplena el formulari de “Contacte” en la Pàgina.

Conservació de la informació

Les dades de caràcter personal que l’usuari proporciona a través del formulari de “Contacte” per a realitzar una consulta es conservaran mentre siguin necessàries per a la resolució de la seva consulta, així com durant el termini de prescripció d’obligacions legals que poguessin néixer de possibles responsabilitats vinculades al tractament de les dades de l’usuari.

KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L podrà comunicar, en el cas que sigui procedent, les seves dades a tots o una part dels seus socis i associats del Consorci DE TRANSFORMACIÓ SOSTENIBLE DE LA RAMADERIA FAMILIAR I COOPERATIVA (en endavant, els Socis), els logotips dels quals apareixen en la home page de la Pàgina, per a la resolució dels seus dubtes i/o consultes.

No obstant això anterior, KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L pot revelar informació personal en les següents circumstàncies si la informació: i) fos pública en el moment de la seva divulgació; ii) hagués esdevingut pública després de la seva divulgació sense incompliment per part de KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L de les seves obligacions legals; iii) estigués en poder de KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L abans de ser divulgada, segons consti en els arxius escrits de KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L i no estigués sotmesa a cap acord previ de confidencialitat amb l’usuari; o iv) KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L l’hagués adquirit conforme a dret d’un tercer que estigués legalment en possessió de la mateixa i no estigués obligat enfront de l’usuari a mantenir la seva confidencialitat; o v) hagués estat obtinguda independentment per empleats o agents de KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L que haguessin tingut accés a la informació confidencial; o vi) KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L estigués obligada a divulgar la informació en virtut d’una ordre judicial o emesa per una autoritat administrativa o qualsevol normativa aplicable; o vii) si actuant de bona fe, KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L considera que és necessari per tal de defensar els seus drets; o viii) per a respondre a demandes o reclamacions de tercers.

Les dades dels usuaris de la Pàgina no es comunicaran a tercers, llevat d’entitats administratives, cossos de seguretat de l’Estat, Jutges i/o Tribunals, que estiguin legitimats per a això i ho sol·licitin.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT: CONSENTIMENT

La base legal per al tractament de les dades personals dels usuaris es troba en el propi consentiment de l’interessat.

Els usuaris accedeixen voluntàriament al formulari “Contacte”
que s’ofereix en la Pàgina, i proporcionen les seves dades de la mateixa manera,
en enviar les seves consultes.

DRETS DELS USUARIS. De conformitat amb la legislació vigent de
Protecció de Dades, els usuaris poden fer valer els drets següents:

Dret d’Accés: els usuaris poden sol·licitar la informació sobre les
dades personals que han proporcionat.

Dret de Rectificació o Supressió: els usuaris poden sol·licitar la
correcció o supressió de les dades personals que han proporcionat.

Cancel·lació: els usuaris poden sol·licitar la cancel·lació de les dades personals
que han proporcionat.

Limitació del seu tractament: en el cas que sigui procedent, els usuaris poden sol·licitar
la limitació del tractament de les seves dades.

Oposició: en el cas que sigui procedent, els usuaris poden oposar-se al tractament de
les seves dades.

Procediment per exercitar els drets: els usuaris, titulars de les
dades de caràcter personal, per tal d’exercitar els drets anteriorment esmentats, han de:

 1. Enviar un escrit a l’adreça de correu electrònic:
  protecciondedatos@kaiku.es
 2. Aquesta escrit haurà de:
  • Incloure la referència “Protecció de Dades, la ramaderia familiar sostenible”
  • Indicar l’objecte de la seva sol·licitud.
  • Anar acompanyat d’una còpia del seu Document Nacional d’Identitat.
 3. El respondrem dins dels terminis legals establerts a aquests efectes.